תקנון

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר החנות הרשמית של מועדון הכדורגל הפועל באר-שבע hbsfc.co.il (להלן: “האתר”) שבבעלות א.א החברה לקידום ספורט ב”ש בע”מ ח.פ 513997569 (חל”צ) (להלן: “החברה”).
  • תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והכתוב בו מתייחס לשני המינים כאחד.
  • כותרות הסעיפים הם לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות התקנון.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו על ידך באתר. גלישה או כל פעולה אחרת באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.
  • הוראות תקנון זה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. לפיכך, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
  • גלישה ושימוש באתר ו/או רכישת מוצר(ים) ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר בכל הנוגע לרכישת מוצרים ו/או שירותים מהמועדון.
  • שימוש באתר, ובכלל זה רכישה ו/או הזמנה של מוצרים מהאתר, מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות התקנון ומקבל אותן כפי שהן ללא הסתייגויות מכל מין וסוג שהוא, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  • המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא (“as is“). דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות אושינוי מצד משתמש כלשהו לצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה  בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
  • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • נפלה טעות חשבון ו/או טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.
  • תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר ואת החברה. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
  • החברה לא מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  • החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 2. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר
  • כל משתמש יהיה רשאי לבצע רכישות באתר ובלבד שהוא עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ובכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה ומעלה;
   • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם לא הולמת או שהיא לא לפי כללי ההשתתפות המפורטים בתקנון, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. רכישת מוצרים
  • החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‎1לעיל (להלן: “הלקוח“) לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר (להלן: “הזמנה“).
  • כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות צבע וכמות וכן מידה ככל שמדובר בפרטי לבוש.
  • לאחרבחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה על הלקוח למלא את פרטיו בעמוד ההזמנה. הלקוח ימסור את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים, ובהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, יישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו, פרטי כרטיס אשראי שישמש כאמצעי התשלום, אופן קבלת ההזמנה הרצוי על ידו (משלוח/ איסוף עצמי). מובהר כי השדות שיסומנו במפורש (*) מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה.
  • מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום לא יישמרו במלואם (רק ארבעת הספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.
  • לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיף ‎3לעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור “תשלום מאובטח באמצעות כרטיס אשראי” (להלן: “ביצוע ההזמנה”). המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף 3.8 להלן.
  • לאחר שיתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, והחברה וידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור הזמנה“).
  • למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר בכפוף ל:
   • אימות פרטי האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
   • זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הבגדים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג שהוא של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.
  • למען הסר ספק מודגש ומוסכם כי לא תאושר על-ידי החברה רכישה בתשלומים של מוצרים ו/או של שירותים כלשהם באמצעות האתר ללא חיוב הלקוח בריבית כאמור בגין פריסת תשלומי הלקוח עבור רכישת המוצרים ו/או השירותים מהחברה באמצעות האתר.
  • משלוח ההזמנה בדואר אלקטרוני ע”י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולת הרכישה, ואינו מחייב את החברה. הרישום שנרשם במערכת האתר והחברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו באמצעות האתר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו יוקלדו ע”י הלקוח למערכת האתר, וזאת – לאחר אישור ביצוע פעולת הרכישה.
  • החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
  • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאיתבכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  • מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בחנות החברה. בכל מקרה, החברה אינה מתחייבת שהמחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים בחנות החברה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.
 4. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
  • החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הלקוח לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בעמוד ההזמנה (להלן:“המשלוח”) לחילופין, ככל שהלקוח בחר באפשרות “איסוף עצמי”, תמתין ההזמנה ללקוח בחנות החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום חנות החברה מעת לעת ובהתאם לצרכיה ושיקוליה הבלעדיים.
  • לפני ביצוע המשלוח ללקוח או כשההזמנה מוכנה לאיסוף בחנות החברה, לפי העניין, תישלח ללקוח הודעת.SMS  
  • החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים אשר יהיו נהוגים באותו זמן אצל החברה. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר מחירו ישולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. הבעלות במוצר תעבור ללקוח רק לאחר שחשבון החברה יזוכה בפועל במלוא סכום המכירה של המוצר או השירות נשוא ההתקשרות שבין הצדדים.
  • החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה, לרבות שביתות, השבתות, מלחמות, מבצעים צבאיים וכיו”ב.
  • בכפוף לאמור בסעיף ‎7 להלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי הלקוח בעת הרכישה. “ימי עסקים”: ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
  • לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
  • דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
  • החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית. מובהר כי על אף האמור בסעיף ‎5לעיל, זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך 21 ימי עסקים.
 5. שירות לקוחות
  • לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל shop@hbfc.co.il.
 6. ביטולים והחלפות מוצרים
  • לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 (להלן: “החוק הגנת הצרכן”) אשר עיקריהן יובאו להלן.
  • מובהר כי הלקוח לא יהיה רשאי לבטל יותר משתי הזמנות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה: לרבות השבת כספים ו/או מתן זיכוי.
  • לא יינתן כל החזר כספי / זיכוי / החלפה על מוצר עם הדפס אישי, הדפס שם שחקן יינתן להחלטת החברה לזיכוי / החלפה.
  • לא ינתן כל החזר כספי / זיכוי על מוצר ללא תיקט ו/או ללא שקית אריזה.
  • החזר הזמנה באחריות הלקוח בלבד, באמצעות דואר רשום או תיאום מסירה מול השירות לקוחות.
  • כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 7. ביטול הזמנה ע”י לקוחלפני קבלתה אצל הלקוח
  • כל עוד לא נשלחה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעהבכתב, לרבות על ידי דוא”ל, לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל.
  • במקרה של ביטול ההזמנה ללקוח לאחר שליחת ההזמנה, יינתן זיכוי כספי מלא בניכוי עלות המשלוח, בתנאי שהמוצר שהוזמן יוחזר לחברה ללא שימוש או פגם או נזק, ועם התווית המחיר כפי שנשלח ללקוח.
  • החברה היא בעלת שיקול הדעת בלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.
  • בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎1לעיל, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, בכפוף לקבוע בסעיף 6.3לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
 8. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח
  • סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים [לפי תקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן ניתן לבטל רק עד תום 2 ימי עסקים למוצרי ביגוד והנעלה] מיום שסופקה לו (ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה) באמצעות הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎1 לעיל. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא  ניתן לבטלה.
  • בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎1, תשלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחנות החברה בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

 

 • בכפוף לאמור בסעיף ‎2 לעיל, החברה תחזיר ללקוח, את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים, הכול בכפוף לקבוע בסעיף 6.3.
 • למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎1זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על-ידו.
 1. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
  • על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.
  • במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:
   • ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.
   • הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎2.1לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
   • ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
 1. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם
  • לקוח המעונייןלהחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎9 לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, על מנת לקבל מידע כיצד יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.
  • החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה עד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
  • מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות.
 2. ביטול הזמנה ע”י החברה
  • בכל מקרה שנבצר מהחברה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעת על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 3. חוק הגנת הצרכן
  • מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
 4. אחריות ושירות

 

 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
 • תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 • החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 • בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.
 • בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • על אף האמור בסעיף ‎5 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, מבצעים צבאיים וכיו”ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 • פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎5 לעיל לקבל המידע ו/או מידע נוסף. החברה אינה אחראיתלשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ההוראות המוצגות על תווית היצרן הצמודה לבגד, ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.
 • החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 1. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

 • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה. וכן, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים שלה או בקניינה.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
 • שם החברה, השם “הפועל באר שבע” וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
 • אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות שמדינת ישראל היא צד להן.
 1. שמירה על סודיות הנתונים ומדיניות פרטיות המשתמש
  • מסירת הפרטים האישיים בעמוד ההזמנה (להלן: “המידע”) נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את ההזמנה ללקוח.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש או מותר עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ולחברת ההפצה.
  • כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI.החברה משתמשת במערכתPCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות
  • יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, יתועדו פעולות המשתמש באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר. פרטים אלו כוללים בין היתר את כתובת IP, סוג וגרסת הדפדפן, העמודים שנצפו באתר, זמן ותאריך הגלישה באתר, זמני הצפייה בעמודים באתר.
  • המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש באתר על ידי המשתמש ואישורו של המשתמש למדיניות הפרטיות של החברה מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
   • כדי לאפשר ללקוח לבצע הזמנות באתר;
   • כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;
   • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי;
   • כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
   • כדי לאפשר לחברה ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר על ידי הודעה בכתב באמצעות מנגנון ההסרה שנמצא בכל דיוור או על ידי פנייה בכתב לשירות הלקוחות בסעיף 5 לעיל. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;
   • ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך;
   • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;
   • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.
  • החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:
   • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;
   • אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד שלישי.
   • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה;
   • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
   • החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;
  • החברה עושה שימוש בכלים כגוןRemarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של הלקוח. בין השאר, מקבלת החברה שירותים מחברות Facebook ו – Google לצורך הצגת מודעות של החברה ברשת האינטרנט. החברה רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו/אוFacebook  בקבצי “עוגיות” (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. “עוגיות” הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. הלקוח רשאי לבטל את הסכמתו לשימוש של ספקי צד שלישי כגון Google ו- Facebook על ידי ביקור בדף ההצטרפות של יוזמת הפרסום ברשת בכתובת:

 

http://www.networkadvertising.org/choices/

 • לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.
 • החברה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר.
 • החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 • פרטי הלקוחות האישיים והמידע יוכלו לעבור ולהיות מאוכסנים בשרתים ומחשבים הנמצאים מחוץ לתחומי השיפוט בישראל, בהם חוקי הגנת הפרטיות עשויים להיות שונים. לקוח הממוקם מחוץ לישראל ומסכים למסור לאתר מידע, נותן בזאת את הסכמתו שמידע זה יעבור לישראל ויאוכסן שם. הסכמת הלקוח הממוקם מחוץ לישראל למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה להעברת המידע לישראל.   
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 • למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות:

https://www.nevo.co.il/laws/#/6021751732f7ce6c3ec67671

 • החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
 • בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.