1. שירות לקוחות
  • לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל shop@hbfc.co.il.
 2. ביטולים והחלפות מוצרים
  • לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 (להלן: “החוק הגנת הצרכן”) אשר עיקריהן יובאו להלן.
  • מובהר כי הלקוח לא יהיה רשאי לבטל יותר משתי הזמנות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה: לרבות השבת כספים ו/או מתן זיכוי.
  • לא יינתן כל החזר כספי / זיכוי / החלפה על מוצר עם הדפס אישי, הדפס שם שחקן יינתן להחלטת החברה לזיכוי / החלפה.
  • לא ינתן כל החזר כספי / זיכוי על מוצר ללא תיקט ו/או ללא שקית אריזה.
  • החזר הזמנה באחריות הלקוח בלבד, באמצעות דואר רשום או תיאום מסירה מול השירות לקוחות.
  • כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 3. ביטול הזמנה ע”י לקוחלפני קבלתה אצל הלקוח
  • כל עוד לא נשלחה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעהבכתב, לרבות על ידי דוא”ל, לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל.
  • במקרה של ביטול ההזמנה ללקוח לאחר שליחת ההזמנה, יינתן זיכוי כספי מלא בניכוי עלות המשלוח, בתנאי שהמוצר שהוזמן יוחזר לחברה ללא שימוש או פגם או נזק, ועם התווית המחיר כפי שנשלח ללקוח.
  • החברה היא בעלת שיקול הדעת בלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.
  • בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎1לעיל, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, בכפוף לקבוע בסעיף 6.3 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
 4. ביטוללאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח
  • סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים [לפי תקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן ניתן לבטל רק עד תום 2 ימי עסקים למוצרי ביגוד והנעלה] מיום שסופקה לו (ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה) באמצעות הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎1 לעיל. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא  ניתן לבטלה.
  • בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎1, תשלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחנות החברה בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

 

 • בכפוף לאמור בסעיף ‎2 לעיל, החברה תחזיר ללקוח, את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים, הכול בכפוף לקבוע בסעיף 6.3.
 • למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎1 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על-ידו.
 1. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
  • על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.
  • במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:
   • ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.
   • הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎2.1לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
   • ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
 1. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם
  • לקוח המעונייןלהחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎9 לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, על מנת לקבל מידע כיצד יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.
  • החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה עד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
  • מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות.
 2. ביטול הזמנה ע”י החברה
  • בכל מקרה שנבצר מהחברה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעת על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 3. חוק הגנת הצרכן
  • מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
 4. אחריות ושירות

 

 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
 • תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 • החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 • בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.
 • בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • על אף האמור בסעיף ‎5 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, מבצעים צבאיים וכיו”ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 • פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎5 לעיל לקבל המידע ו/או מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ההוראות המוצגות על תווית היצרן הצמודה לבגד, ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.
 • החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 1. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

 • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה. וכן, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים שלה או בקניינה.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
 • שם החברה, השם “הפועל באר שבע” וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
 • אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות שמדינת ישראל היא צד להן.